Kalite Politikamýz

Ürünlerimizi, kullaným amacýna ve güvenilirlik, kalite ve etkinlik açýsýndan risk oluþturmayacak þekilde imal etmek amacýyla uygun bir Kalite Güvence Sistemi uygular ve sistemimizi sürekli iyileþtiririz. Bu hedefe ulaþýlmasýný bir yönetim sorumluluðu olarak kabul eder, tüm çalýþanlarýmýzýn ve tedarikçilerimizin sisteme katýlýmýný saðlarýz.

Kalite Politikamýzýn tüm çalýþanlarýmýza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaþýlmasý için sürekli ve planlý eðitim yaparýz.

Ýþ Mükemmelliði Modeli yaklaþýmýný benimser, bu doðrultuda tüm süreçlerimizi ve kalite hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek iyileþtirir ve mükemmellik yolculuðumuzu kararlý bir þekilde sürdürürüz.

Müþterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doðru anlar, bu beklentileri aþmak için çabalar ve kendilerini deðerli hissetmelerini saðlarýz.

Yer Seçimi ve Tesis Kurma Ýzin Belgesi
TSE Türk Standartlarýna Uygunluk Belgesi
TSE Ýmalata Yeterlilik Belgesi
T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþletme Belgesi
T.C. Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ÇED GEREKLÝ DEÐÝLDÝR BELGESÝ