Ürünlerimizi, güvenilirlik, kalite ve etkinlik açýsýndan risk oluþturmayacak þekilde imal etmek amacýyla uygun bir Kalite Güvence Sistemi uygular ve sistemimizi sürekli iyileþtiririz. Bu hedefe ulaþýlmasýný bir yönetim sorumluluðu olarak kabul eder, tüm çalýþanlarýmýzýn ve tedarikçilerimizin sisteme katýlýmýný saðlarýz. Kalite Politikamýzýn tüm çalýþanlarýmýza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaþýlmasý için sürekli ve planlý eðitim yaparýz. Ýþ Mükemmelliði Modeli yaklaþýmýný benimser, bu doðrultuda tüm süreçlerimizi ve kalite hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek iyileþtirir ve mükemmellik yolculuðumuzu kararlý bir þekilde sürdürürüz. Müþterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doðru anlar, bu beklentileri aþmak için çabalar ve kendilerini deðerli hissetmelerini saðlarýz.
REFERANSLARIMIZ
Arayýþ Ýnþ.(Selçuklu Belediyesi) , Mýcýr ve Alt Temel Malzeme Temini
Dönmez Beton Ürünleri San Ltd. Þti. (Konya) , Beton Mamulleri(agrega) Temini
Meram Belediyesi , Malzeme temini Temel Malzemesi, Asfalt Mýcýrý Temini Ve Nakli
Konya Çimento San. A.Þ. , Malzeme temini Agrega Temini ve Nakli
Komyapý Hazýr Beton Prefabrik , Beton Mamülleri(Agreage) Temini
Asfer Taþýmacýlýk Maden Ýnþ. Ltd. Þti. , Toz Kömür Yükleme ve Nakli
Naker Nak. Tic. San Ltd. Þti. (Ýstanbul) , Toz Kömür Yükleme ve Nakli
Okyanus Ýnþaat , Alt Temel Malzeme Temini ve Nakli ((Baþkent Üniversitesi Hastanesi)
Tüm Referanslarımız
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
Ýnþaat sektöründe faaliyet gösteren firmamýzýn amacý, en yüksek ürün kalitesi ve kullanýcý mutluluðu saðlayarak, en geniþ kitleyi son teknolojiyle buluþturmaktýr.
Kaliteden ödün vermeden en uygun fiyat ve ödeme koþullarý sunabilmek,
 Konusunda uzman ve deneyimli personelimizle taleplerinizi zamanýnda yerine getirebilmek,
Müþterilermizle uyum içinde piyasanýn geliþmesine ayak uydurabilmek,
 Müþterilerimizle karþýlýklý çalýþma devamlýlýðý saðlayabilmek,
Kapasite kullanýmý ve verimlilikle maksimum deðerlere ulaþabilmek,
Yoðun ve sistemli eðitimler vererek kalite sistemini sürekli geliþtirebilmek,
Yeni teknolojileri yakýndan takip ederek bünyemize uygulayabilmek,
Hizmet kalitesinde lider olabilmek.
TESİSİMİZ VE ÜRÜNLERİMİZ
0/15 Beton Kumu
15/22 Asfalt Mýcýrý
Kalsit
Eleküstü
0/22 Beton Kumu
0/30 Alt Temel Malzeme
Haberler
Yeni Web Sitemiz
Patlayýcý Eðitimi
Ateþçi belgesi Alýndý
Tüm Haberler
Araç Parkı
Para Piyasaları
Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
IMKB : 83.347
Dolar : 2,8765 YTL
Euro : 3,2135 YTL
Sterlin : 4,0752 YTL